Seniorvän- kontaktperson för äldre

Seniorvän-kontaktperson för äldre är ett projekt som har pågått mellan 2021–2024 genom ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet har syftat till att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre. Genom den biståndsbedömda insatsen Kontaktperson kan personer som har svårt att knyta egna varaktiga kontakter få möjlighet att under trygga former bygga nya relationer på egna villkor. Kontaktpersonen är både ett stöd i vardagen och en hand att hålla i för att våga närma sig nya sammanhang.

Kontaktperson är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen (SOL), eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kontaktperson ges som regel i förebyggande syfte för att förhindra isolering och främja sociala kontakter. Personer över 65 år som är i behov av stöd genom LSS eller SoL tillfaller äldreomsorgen, där insatsen används i mycket begränsad utsträckning. Det blir därför en stor grupp i samhället som faller utanför denna lagreglerade insats. Vid ökad belastning inom omsorgen ser vi att det är den sociala kontakten som först försvinner när det finns behov av nedskärningar. Med projektet ville vi synliggöra alla de fördelar som kommer genom att även äldre får ta del av insatsen.

Inom ramen för projektet har vi arrangerat föreläsningar, fortbildning och kunskapsträffar. Vi har också haft en Seniorvänsambassadörsgrupp, en grupp med erfarna kontaktpersoner som delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser, både som kontaktpersoner och som seniorer.

Tillsammans med vår samarbetspart La Bamba- ett arvfondsprojekt på Frölunda kulturhus i regi av Kulturförvaltningen i Göteborg som i huvudsak arbetar med skapande verksamhet för äldre, arrangerade vi i januari 2024 en kunskapsdag med inbjudna gäster på Mötesplatsen i Göteborg. Det var ett mycket lyckat arrangemang och här kan du ta del av fyra textade föreläsningar som alla berör äldre och ofrivillig ensamhet.
Susanne Rolfner Suvanto- Om ofrivillig ensamhet
Marianne Rundström- Om ålderism
Margda Waern- om äldre och Suicid
Gunnar Bjursell- om vår kulturella hjärna

Film och handbok – sprid och dela gärna till de du tror är intresserade!

Som en del av projektet har vi även tagit fram en film och en bok till stöd för framtida Seniorvänner. I boken har vi bjudit in personer att skriva var sitt kapitel om ett område de specialiserat sig på. Kapitlen handlar om Ofrivillig ensamhet, bemötande, sorgearbete och suicid hos äldre. Boken kan du ladda ner här Att vara ett stöd -en bok för dig som är kontaktperson för äldre.

Filmen speglar ensamhet kontra tvåsamhet och belyser hur en kontaktperson kan höja livskvalitén hos någon som upplever ofrivillig ensamhet. Se den här

Våra samarbetspartners i projektet har varit La Bamba, ett arvfondsprojekt på Frölunda kulturhus i regi av Kulturförvaltningen i Göteborg som i huvudsak arbetat med skapande verksamhet för äldre med eller utan funktionsnedsättning, SPIV-Suicidprevention i Väst, PRO distrikt Göteborg– Pensionärernas Riksorganisation och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Här kan du ladda ner vår broschyr som berättar om Seniorvän- Kontaktperson för äldre Ladda ner
Här kan du läsa om Projekt Seniorvän i tidningen Senioren Läs här

Projektet är nu avslutat men om du vill veta mer så kontakta anna@gfc.se

Avslutade projekt:

Lighthouse var ett treårigt arvsfondsprojekt med kombinerad kultur- och integrationsinriktning som genom skapande aktiviteter möjliggjorde kreativa möten mellan nya och etablerade svenskar.
Projektet bildade en trygg och välkomnande mötesplats för ömsesidig integration där kreativiteten och fantasin tilläts bre ut sig. Längs vägen uppstod intressanta samtal, otaliga inspirerande konstverk och många nya vänskapsband.
Läs här

Kunis- Kunskapsutveckling i samverkan

Det övergripande målet med projekt KUNIS har varit att skapa en bättre koppling mellan teori och samverkan i socionomutbildningen. Tillfällen har skapats genom möten mellan lärare, studenter och deltagare från olika organisationer att träffas på jämlika villkor och utifrån varandras olika kunskapsbaser föreslå insatser i lämpliga kurser inom socionomstudenternas grundutbildning. Genom dessa möten ville projektet öka organisationernas medverkan och delaktighet för att bättre förbereda blivande socionomer för deras kommande arbetsliv. För att skapa nätverk, påverka attityder och fördomar.

Ta del av Kunis slutrapport här

Länkar till medlemsprojekt
Här kommer vi att fylla på med spännande projekt allt eftersom så kom gärna tillbaka för att läsa mer.