Projekt/Seniorvän- kontaktperson för äldre

Inom GFC ryms ett flertal olika projekt. Både pågående och avslutade. Här kan ni läsa mer om dem.

GFCs projekt Seniorvän syftar till att minska den ofrivilliga ensamheten och öka livskvalitén hos äldre. Personer som riskerar att bli socialt isolerade och har svårt att knyta egna varaktiga kontakter får en möjlighet att under trygga former bygga nya relationer på egna villkor. Kontaktpersonen är både ett stöd i vardagen och en hand att hålla i för att våga närma sig nya sammanhang.

Vi läser i tidningen och ser på TV om äldre som inte har möjlighet att gå ut, om hemtjänstpersonal som inte hinner sitta ner och att ensamheten breder ut sig bland de äldre. Enligt SCB och Socialstyrelsen uppger över hälften av de som tar del av den offentliga omsorgen hemtjänst eller äldreboende att de besväras av ensamhet, och efter ålderspensionen ökar den upplevda sociala isoleringen markant. Samhället undersöker möjligheter att förebygga och minska den upplevda ensamheten och som en åtgärd kommer det förslag på att skriva ut Social samvaro på recept, och att civilsamhället ska ta ett större ansvar.

Kontaktperson är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen (SOL), eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kontaktperson ges som regel i förebyggande syfte för att förhindra isolering och främja sociala kontakter. Personer över 65 år som är i behov av stöd genom LSS eller SoL tillfaller äldreomsorgen, där insatsen används i mycket begränsad utsträckning. Det blir därför en stor grupp i samhället som faller utanför denna lagreglerade insats. Vid ökad belastning inom omsorgen ser vi att det är den sociala kontakten som först försvinner när det finns behov av nedskärningar. Med projektet hoppas vi kunna synliggöra alla de fördelar som kommer genom att även äldre får ta del av insatsen. Behovet av gemenskap men också stödet att upprätthålla sin identitet i mellanmänskliga möten är centrala delar i projektet.

Med projekt Seniorvän vill vi informera om och bidra till att utveckla och anpassa den lagreglerade insatsen Kontaktperson, att i högre grad möta den nya växande målgrupp som utgörs av personer över 65 år som upplever sig socialt isolerade. Stor vikt läggs på fortbildning och kompetenshöjning av våra kontaktpersoner. Vi kommer att anordna föreläsningar som rör aktuell forskning om åldrandet, skapa möjligheter till fortbildning för omsorgspersonal och även följa ett stort antal seniorer som får berätta och utvärdera sina upplevelser med en kontaktperson.

Projektet kommer pågå i tre år och är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Här kan du ladda ner vår broschyr som berättar om Seniorvän- Kontaktperson för äldre Ladda ner
Här kan du läsa om Projekt Seniorvän i tidningen Senioren Läs här

Vill du höra mer om projekt Seniorvän?

Kontakta Suzanne Selin
Tel 0705 889096
Mail: suzanne@gfc.se

Avslutade projekt:

Lighthouse var ett treårigt arvsfondsprojekt med kombinerad kultur- och integrationsinriktning som genom skapande aktiviteter möjliggjorde kreativa möten mellan nya och etablerade svenskar.
Projektet bildade en trygg och välkomnande mötesplats för ömsesidig integration där kreativiteten och fantasin tilläts bre ut sig. Längs vägen uppstod intressanta samtal, otaliga inspirerande konstverk och många nya vänskapsband.
Läs här

Kunis- Kunskapsutveckling i samverkan

Det övergripande målet med projekt KUNIS har varit att skapa en bättre koppling mellan teori och samverkan i socionomutbildningen. Tillfällen har skapats genom möten mellan lärare, studenter och deltagare från olika organisationer att träffas på jämlika villkor och utifrån varandras olika kunskapsbaser föreslå insatser i lämpliga kurser inom socionomstudenternas grundutbildning. Genom dessa möten ville projektet öka organisationernas medverkan och delaktighet för att bättre förbereda blivande socionomer för deras kommande arbetsliv. För att skapa nätverk, påverka attityder och fördomar.

Ta del av Kunis slutrapport här

Länkar till medlemsprojekt
Här kommer vi att fylla på med spännande projekt allt eftersom så kom gärna tillbaka för att läsa mer.