Styrelse

Göteborgs FöreningsCenter leds av en styrelse som är vald av medlemsorganisationerna. Styrelsen ansvarar för att föreningens ändamål uppfylls och att föreningens stadgar i övrigt följs.

Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter. Ordförande i styrelsen väljs för två år.

Ledamöter väljs för två år med växelvis mandattid

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst 11 ledamöter vilka utses av årsmötet.

Styrelsen skall i sin sammansättning på ett rimligt sätt återspegla föreningens olika intresseinriktningar. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Beslut är den mening som får den högsta röstanslutningen.

 

Styrelsens uppgifter

Styrelsen har ansvar för föreningens ledning och verksamhet. Utarbetar arbetsplaner, budget, årsrapporter och räkenskaper, anställer och har det totala personalansvaret för den dagliga driften av centret. Kan besluta om arvodering av uppdrag som exempelvis ordförande, kassör eller annat särskilt uppdrag. Sådana beslut skall meddelas vid närmst följande medlems- eller årsmöte. Kan vid behov tillsätta ett arbetsutskott samt i övrigt bilda kommittéer och arbetsgrupper. Ansvarar för medelsanskaffning till centrets verksamhet.  

Aktuellt

Projekt Lighthouse i full gång!

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

 

Lighthouse höstprogram!

 

12/11 Streetdance Fristående kurs

26/11 Streetdance Fristående kurs

3/12   Streetdance Fristående kurs

10/12 Streetdance Fristående kurs

17/12 Streetdance Fristående kurs

 

31/10 Pysselfika

Avslutade

Keramik 
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Hip hop workshop

Alla kurser är kostnadsfria

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här: